Perspektiva

JOUR- & FAMILJEHEM

Vanliga frågor

Vad får man för stöd när det blir utmanande?

Vi ser att det är viktigt att familjehemmet känner sig trygga med att vi finns tillgängliga när vi behövs, därför går det att nå oss dygnet runt på vår stödtelefon. Utöver det akuta stödet brukar vi alltid utgå från vad familjehemmet behöver och planerar ofta in tätare handledning med familjehemskonsulenten. Vi arbetar alltid i team och tar in varandras kompetens när vi ser att det kan bidra. Vi samarbetar även med ett brett nätverk av andra professioner som kan rycka in när det behövs.

Hur långa är vanligtvis jourhemsplaceringarna och ska man kunna ta emot närsomhelst?

Som kontrakterat jourhem binder man sig till att ta emot när som helst, men vanligt jourhem innebär i princip att man tar kortare uppdrag. En jourhemsplacering brukar vanligen vara en placering i väntan på att en utredning ska ske eller vid akut uppbrott från ett annat familjehem. Ett jouruppdrag varar därför som oftast upp till sex månader. Ibland kan en placering ske akut på dagen eller så har man mer tid på sig, men det sker alltid i dialog med jourhemmet och enligt de riktlinjer som vi har kommit överens om. Exempelvis kan man veta med sig själv att man är en fena på att ta emot tonårstjejer med normbrytande beteende, eller att man lätt kan vara ledig från sitt vanliga jobb och har utrymme som passar yngre barn. Man kanske har lätt att komma ifrån på dagtid eller är öppen för att bli uppringd och rycka ut mitt i natten. Det kan se olika ut och vi utgår från jourhemmets förutsättningar för att det ska bli så bra som möjligt för den som behöver placeras.

Hur definierar ni ”familj”?

Som familjehem är du barnets familj och gör allt det som krävs i en familj, du stöttar och hjälper barnet i vardagen. Det innebär att skapa trygghet, rutiner och ramar men framför allt att du har önskan att dela med dig av ditt liv och ge glädje och kärlek till ett barn/ungdom som behöver det extra mycket. Sen om du lever ensam, eller om ni är flera och hur er sammansättning ser ut, det är inte det väsentliga. Det vi kallar familj handlar därför mer om ett sammanhang, än en specifik konstellation.

Vilken fysisk standard krävs på själva boendet? Finns det till exempel några kvm-krav, kök, dusch, toa, annat?

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer behöver den som kommer till ett familjehem få ett eget rum, en trygg och säker miljö samt en stimulerande fritid. Det finns inga standardkrav på hemmets skick eller storlek, men vi tänker att det behöver vara tillräckligt anpassat så att det inte ökar ett utanförskap eller bidrar till ökad stress i vardagen.

Kan man prova innan man går all in?

Det är ett åtagande att ta emot någon till sin familj och för att inte de som behöver omplacerad ska drabbas, finns det inga möjligheter till en ”provperiod”. Däremot har vi ömsesidig uppsägningstid på i regel 30 dagar. Många börjar med att bli jourhem innan de blir familjehem, eftersom jouruppdragen alltid är tidsbegränsade.

Hur gör man om det inte fungerar?

Tyvärr är sammanbrott i placeringar något som förekommer i familjehemsvärlden. Även om man tar emot ett barn med inställningen att det ska bli som sitt eget, kan det av olika anledningar hända att det inte fungerar. Ibland fungerar inte matchningen och ibland kan behoven vara större än man har förutsättningar att hantera. Då börjar vi alltid med att sätta in extra stöd, undersöker möjligheterna till regelbunden avlastning och tömmer alla möjligheter till att arbeta med den befintliga relationen. Om detta inte räcker, vilket ibland är tydligt redan tidigt, så tar vi ett gemensamt beslut om att avsluta placeringen. Då får ni givetvis stöd under uppsägningstiden och vi brukar även ha uppföljande samtal efter avslutat uppdrag för att samla alla lösa trådar.

Hur många placeringar kan man ha samtidigt?

Det kan se väldigt olika ut, oftast har man en eller två. Men har man överskott inom de områden som krävs, så kan det även vara aktuellt att ta emot flera. Beslut om placering av fler än tre barn i familje- eller jourhem kräver dock att det anmäls till IVO för kännedom.

Hur ser ersättningen ut?

Enligt riktlinjer från Sveriges Kommuner och Regioner ligger rekommendationerna gällande månadsarvode på ungefär 11–17 000 kronor. Arvodet är skattepliktigt. Utöver detta fås även en omkostnadsersättning som ska täcka mat och övriga omkostnader. Ersättningarna är satta utifrån en grundtanke om att man inte ska ta familjehemsuppdrag för pengarnas skull. Här går det att läsa mer

Hos oss ligger månadsarvodet som regel högre än rekommendationen och utgår alltid från uppdragets omfattning. Vi har valt att göra så eftersom vi ser att många av de som placeras behöver extra tid och tillgänglighet av familjen. Ibland kan det även handla om att ha ekonomiska förutsättningar för återhämtning och självomsorg. Utöver månadsarvodet, ger vi de familjer som är hemma på heltid en tjänstepension (4,5 procent av månadsarvodet).

Vad skulle göra att man inte är lämplig som jour- och familjehem?

Det finns en del skäl till att man inte skulle vara lämplig som jour- och familjehem. Det kan handla om ens förmåga att hantera pengar, om man har begått brott, om man har fysisk eller psykisk ohälsa som gör att det inte blir förutsägbart eller tryggt, eller om det fysiska utrymmet inte lämpar sig för en placerad. Utöver detta måste man ha ett känslomässigt överskott och en god reflekterande förmåga för att kompensera för de brister som den placerade kommer med. Tyvärr är det inte lätt att bedöma sin egen förmåga till reflektion och självinsikt, och därför kan det ibland vara svårt att förstå varför man inte skulle lämpa sig för att ta emot en placerad, även om man kan ta hand om de egna barnen.

Om man själv följer en särskild diet utifrån miljö, religiösa skäl eller hälsa och barnet/ungdomen inte har samma matpreferenser; finns det något bestämt som gäller då?
Det finns inga regler kring vem som ska anpassa sig till den andre. Men för att både familjehemmet och den placerade ska trivas, behöver det finnas utrymme för dialog och flexibilitet. Det betyder inte att man själv måste ändra sina matvanor, men det kanske inte kommer gå att begära av den placerade heller.
PerspektivaOmsorgByLindaEliasson2021-247-webb
PerspektivaOmsorgByLindaEliasson2021-218-webb

Kontakt

Karolina Lindström