Perspektiva

JOUR- & FAMILJEHEM

Utredningsprocess

För att bli familjehem eller jourhem behöver du genomgå en utredning för att vi ska kunna säkerställa att du har de förutsättningar som behövs för uppdraget. En utredning tar ungefär fyra månader och innefattar följande:

  • Registerutdrag – För att vara familjehem krävs registerutdrag från Socialtjänsten, Kronofogden, Polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan och LOB-registret hos Transportstyrelsen.
  • BRA-fam – Dokumentet är ett inledande bedömningsverktyg för rekrytering av familjehem, där ni var för sig svarar på enkätfrågor som bland annat rör viljan att bli familjehem, familjens sammansättning, uppfattning om uppfostringsstrategier och samarbete kring barnet etc.
  • Referenstagning – Vi önskar att ni lämnar två referenspersoner var, gärna en chef eller närmaste arbetsledare, eller en kontakt från ert barns förskola/skola.
  • Hembesök Ett hembesök bokas in hos er, för att träffas i er hemmiljö samt att se hur ert boende ser ut inför ett kommande uppdrag som familjehem.
  • Djupintervjuer – Löpande under utredningen kommer flera samtal hållas för att lära känna er och ta reda på hur era förutsättningar för att bli familjehem ser ut och vad ni eventuellt skulle behöva för stöd under ett uppdrag. Vi utreder enligt Nya Kälvesten eller En varaktig relation.
  • Familjehemsvinjetter – Under något av samtalen kommer Familjehemsvinjetter genomföras, vilket är en semi-strukturerad intervju som består av korta beskrivningar av realistiska situationer som kan inträffa under tiden familjen är familjehem. Resultatet används för att identifiera familjens beredskap inför uppdraget och som en hjälp att identifiera vilket stöd familjen bör erbjudas för att kunna tillgodose barnets behov.

Det kan vara så att du/ni under processen känner att det inte var vad ni hade tänkt er och därför vill avbryta. Det kan också vara så att vi bedömer att det finns faktorer i er tillvaro som gör att ni just nu inte är lämpade för att ta emot placerade barn och därför väljer att avbryta processen. Det kan exempelvis bero på att vi bedömer att andra barn i familjen behöver er tid och engagemang eller att ni nyligen gått igenom en kris.

Om vi har kommit fram till att du/ni har ett känslomässigt utrymme och överskott i ert liv när processen är klar så sammanställs utredningen skriftligt. Ansvarig utredare går igenom den med er. Den skriftliga utredningen används som underlag till socialtjänsten vid förfrågan om ett uppdrag. Ni står nu redo för att ta emot ett barn eller ungdom som har behov av just er!

Är ni utredda sedan tidigare, kan denna utredningsprocess förkortas något.

PerspektivaOmsorgByLindaEliasson2021-9

Kontakt

Karolina Lindström