Perspektiva

TJÄNSTER

Information till Socialtjänsten

Hur vi arbetar: 

Våra jour- och familjehem har alltid ett team runt sig med en familjehemskonsulent som har huvudansvaret för familjen. Konsulenten ser till att genomförandeplanen efterföljs och handleder familjehemmet. Utöver handledning i hemmet var tredje vecka, har vi kontakt med familjehemmet i den mån som behövs och vi upplever att tillgängligheten är av stor vikt. Givetvis kan man även nå oss dygnet runt på vår jourtelefon. Eftersom vi är ett litet företag har alla i teamet god insyn i de hem vi samarbetar med. Detta för att bidra till en ökad trygghet för alla inblandade. 

Hur vi säkerställer kvalitén på våra familjehem: 

Våra utredningar utgår alltid från Nya Kälvesten-metoden, som inkluderar hembesök, djupintervju och BRA-fam. Läs här för mer information.

Vi har märkt att på detta vis kan vi till ganska stor del kvalitetssäkra våra familjehem. Dock har vi också förståelse för att det överskott som familjehemmen initialt går in i uppdraget med, påverkas av den berg-och dalbana som en placering ibland innebär och av oväntade livshändelser på vägen. Därför har vi regelbundna hållpunkter under placeringens gång. Under dessa utvärderar vi om familjehemmet får det stöd de behöver eller om något behöver ändras på. Även om familjehemmet enligt en tidigare utredning har visat sig ha god förmåga att ta emot en placering, säkerställer vi alltid att våra familjehem har fullgoda resurser inför en eventuell ny placering. Detta då vi annars vet att risken för sammanbrott kan öka.  

PerspektivaOmsorgByLindaEliasson2021-166

Kompetensutveckling för familjehemmen: 

Våra jour- och familjehem får under skolterminerna en träff i månaden med kompetensutveckling. Dessa träffar syftar på olika sätt till att öka familjernas förståelse för de placerade och för att öka familjernas förmåga till självomsorg så att de bevarar sitt överskott över tid. Kompetensutvecklingstillfällena leds av vår legitimerad psykolog eller av personer med särskild spetskompetens. 

Extra insatser i våra familjehemsuppdrag: 

I vår planering för en placering ingår som oftast en initial kartläggning den första månaden så att vi kan anpassa typ av handledning och stöd till vad familjehemmet behöver för att på bäst sätt tillgodose den placerades behov. I våra avtal brukar det även ingå några psykologsamtal eller handledningstillfällen med legitimerad psykolog, det kan även ingå en kortare psykologbedömning och -utlåtande eller remiss.  

Vi ser att korta kontaktvägar mellan olika myndigheter och aktörer i samhället är en viktig nyckel för att den placerade inte ska hamna mellan stolarna i olika sammanhang. Eftersom vi sitter inne med psykologkompetens och breda kunskaper inom LSS och funktionsvariationer, kan vi ofta bidra till att minska glappet. Därför är vi ofta delaktiga på möten med skola, vård eller andra samarbetsparter så som arbetsgivare. Vi är öppna för olika lösningar och kan exempelvis, med uppdragsgivarens godkännande, gå in och handleda skolpersonal för att tillmötesgå den placerades behov eller erbjuda kontaktperson och boendestöd vid behov. Vi kan även ha kontakt med det biologiska nätverket, om det ingår i uppdraget från socialtjänsten.  

Vi gör gärna och ofta det där extra i våra uppdrag och brinner för att hjälpa och göra skillnad; från det lilla till det stora perspektivet! 

Kontakt

Karolina Lindström