Perspektiva

BEHANDLINGSFAMILJER

Behandlingsfamiljer enligt Perspektivamodellen

Baslinjen för behandlingsfamiljer

I Perspektivas behandlingsfamiljer erbjuder vi en strukturerad och målinriktad behandlingsmodell som sätter varje ungdoms individuella behov och mål i fokus. Vår modell består av tre tydligt definierade faser: Kartläggning, Aktiv behandling, och Avslutande fas. Denna modell utgör vår grundläggande metod och inkluderar:

Kartläggningsfas

I denna fas samarbetar familjehemkonsulenten, behandlare från Perspektiva och behandlingsfamiljen för att skapa en detaljerad bild av barnet/ungdomens behov. Kartläggningsfasen är individuell och resulterar i en behandlingsrekommendation och en konkret genomförandeplan. Kartläggningen möjliggör anpassning av insatser efter barnets/ungdomens unika behov och skapar ett veckoschema samt tydliga fokusområden för den kommande behandlingsperioden. Kartläggningen kan antingen utgå från ett brett fokus, så kallad Bred kartläggning och innehåller då en ADL-kartläggning, en psykiatrisk screening med M.I.N.I. samt utgå från BBIC, eller utifrån ett smalare fokus baserat behov.

Aktiv behandling

Under den aktiva behandlingsfasen vägleds arbetet av barnets/ungdomens individuella mål. Ofta utgår behandlingen från någon av behandlingsmodulerna som beskrivs nedan, i de fall det inte önskas ett ännu mer anpassat upplägg. Vi använder motiverande samtal och belöningssystem för att främja positivt beteende. Samtidigt arbetar vi aktivt med ett relationellt fokus då inlärning bygger på trygghet och förtroende. Under behandlingen samverkar vi med ev skola, arbetar med veckoscheman, hälsofrämjande fritidsaktiviteter och en strukturerad samverkan med behandlingsfamiljen och uppdragsgivaren.

Avslutande fas och utslussning

Under utslussningsfasen ligger fokus på att förbereda barnet/ungdomen för övergången till nästa steg i livet, exempelvis hemflytt eller placering i ett nytt familjehem. Denna fas inkluderar både återfallsprevention och att förbereda sig för framtida steg.

 

Behandlingsmoduler

Vi erbjuder olika behandlingsmoduler som kan anpassas efter varje individ. Våra behandlingsmoduler inkluderar:

 • Kriminalitet som Livsstil
 • Missbruksbehandling
 • Social färdighetsträning
 • Problematisk skolfrånvaro
 • Familjebehandling
 

Tilläggsinnsatser

Tilläggsinsatser kan läggas till under Kartläggning, Aktiv fas, eller Utslussning, och dessa inkluderar:

 

Tilläggsinsatser kartläggning:

 • ADL-kartläggning
 • M.I.N.I. (screeninginstrument för diagnostik, enligt DSM, av de vanligaste tillstånden hos barn/unga såsom ångest, trotssyndrom, depression och ADHD)
 • Psykologutredning
 • Kartläggning av ev. missbruk/riskbruk
 • Kartläggning av kriminalitet
 • Kartläggning av relationella färdigheter (anknytning/föräldraskap)

Tilläggsinsatser övergripande:

 • Stöd och behandling till biologiskt nätverk
 • Psykoterapi och samtalsstöd
 • Särskilt kvalificerad kontaktperson
 • Traumabehandling
 • Hästunderstödd terapi
 • Ungdomscoach
 • Avlastningsfamilj
 • Utlåtanden av leg psykolog och barnpsykiatriker

Kontakt

Karolina Lindström