Perspektiva

TJÄNSTER

Samtal

Alla människor utsätts någon gång i livet för svårigheter och utmaningar. Ibland är det övergående kriser och ibland mer långvariga problem. Oavsett om du befinner dig i en akut kris eller lider av livslånga besvär är du välkommen att söka professionell hjälp hos oss. Vi erbjuder samtal och psykoterapi för flertalet vanliga problem, som stress, negativ självbild och nedstämdhet. Vi erbjuder även coachande samtal för att stödja dig framåt om du känner att du har fastnat på vägen.

Nedan finns några av de områden vi kan hjälpa dig med:

  • Relationssvårigheter, anknytning och kommunikationssvårigheter
  • Kriser, sorg och trauma
  • Depression eller oro och ångest
  • Stress och utmattning
  • Sömnproblem
  • Psykosomatiska besvär
  • Anpassning vid neuropsykiatriska, eller liknande, svårigheter
  • Existentiella samtal
  • Psykologbedömning samt remiss till lämplig instans
  • Coachande samtal för omorientering och stöd i livet

Genom att ta in dina unika förutsättningar, både biologiska och relationella, kan vi använda rätt verktyg för att stödja det friska och hantera de utmaningar som finns. Vi har ett integrativt förhållningssätt, vilket innebär att vi kombinerar teorier och erfarenheter från olika terapeutiska inriktningar för att möta dina eller era behov. För oss är en helhetssyn på människan självklar; där känslomässiga, sociala, fysiska och existentiella behov alltid finns med i samtalen.

Rådgivning och stödsamtal:
Ibland behöver man enstaka samtal för rådgivning och stöd, det kan handla om en konkret och väl avgränsad fråga eller ett bollplank med psykologisk kunskap. 

Föräldrastöd:
Att vara förälder kan vara oerhört utmanande. Att få stöd av en utomstående kan hjälpa en att få ökad kunskap och hitta nya strategier som sedan kan testas i vardagen. Hit kan du söka dig ensam eller med din partner för stöd.

Då många inte har finansiella medel att bekosta föräldrastöd själv, vill vi lyfta att det även går att vända sig till Barnhälsovården i Sörmland som erbjuder stöd till familjer som behöver. 

Vi som erbjuder samtalen:
Vår psykolog, Sona Babajan, har goda kunskaper kring relationella, mentaliseringsbaserade och affektfokuserade teorier, och arbetar även med bland annat KBT och ACT. Hon är även inläst på utvecklingspsykologi och har arbetat med föräldrastöd i olika sammanhang.

Karolina Lindström är utbildad inom Motiverande samtal och har en gedigen erfarenhetsbank gällande samtal som handlar om livet i dess olika former och är en fena på att peppa och coacha människor i rätt riktning.