Perspektiva

ÖPPENVÅRD

Familjeinsatser

Vi erbjuder följande:
Familjebehandling, utredningar och rådgivning inom familj, individ samt utsluss och eftervård. Insatser vid problematisk skolfrånvaro riktade till hemmasittare med familj och nätverk.

Familjebehandling

Vår familjebehandling utgår från att familjen är ett system eller ett nätverk, där individernas önskemål, behov och förväntningar samspelar och påverkar varandra. Om detta samspel blir destruktivt ibland utifrån att en individ i systemet börjar avvika behöver man hjälp utifrån. Påfrestningen i familjen kan bestå av olika problemområden som ofta är:

 • Kommunikation och samspel
 • Konflikthantering och gränssättning
 • Att stärka relationer i familjen
 • Rutiner och struktur
 • Beroende och missbruk
 • Psykisk ohälsa
 • Skolfrånvaro/ hemmasittande
 • Våld
 • Kriminalitet
 • Att hantera krissituationer eller en påfrestande livssituation

Nätverket är utgångspunkten i arbetet och vi börjar alltid med att kartlägga genom att lyssna in och arbeta med individerna i familjen. Detta gäller inte minst då en ungdom av olika orsaker lägger sig till med en destruktiv livsföring. Då behöver ungdomen i fråga oftast en typ av hjälp medan övriga familjemedlemmar kan behöva stöd i hur man förhåller sig till och på bästa sätt hjälper sin ungdom.

Funktionell familjeterapi (FFT)

FFT är en manualbaserad terapiform som togs fram i USA på 70-talet och syftade ursprungligen till att hjälpa unga kriminella (12–17 år) med antisocialt beteende. I terapin är det viktigt att alla som bor under samma tak närvarar vid samtliga tillfällen. Detta för att alla i familjen blir påverkade av vad som pågår och syftet är att stärka kommunikation och relation och titta på förändringar i familjesystemet som behöver göras för att möjliggöra detta.

Den manual som FFT bygger på beskrivs som faser som familjen och terapeuten går igenom.

Dessa faser är följande:

 • Involveringsfasen
 • Motivationsfasen
 • Hypotesbildningsfasen
 • Beteendeförändringsfasen
 • Generaliseringsfasen

Dessa faser följer oftast denna ordningsföljd men kan ibland även vara rörliga och terapeuten kan behöva gå tillbaka till motivationsfasen om någon av familjemedlemmarna faller ifrån eller upplever motstånd.

I dagsläget används metoden, precis som i ursprunget, för kriminella ungdomar med antisocialt beteende men även på problemområden som droger, alkohol och långvarig/problematisk skolfrånvaro samt NPF.

Kontakt

Sona Babajan