Perspektiva

ÖPPENVÅRD

Barn, unga, familj

Vi erbjuder följande:
Familjebehandling, utredningar och rådgivning inom familj, individ samt utsluss och eftervård. Insatser vid problematisk skolfrånvaro riktade till hemmasittare med familj och nätverk.

Våra metoder inkluderar:

 • Skräddarsydd familjebehandling
 • MST- och FFT-baserad intensiv familjebehandling
 • Familjepedagogiska insatser
 • Nätverksarbete inklusive nätverksmötesledare, stöd vid SIP
 • Trappansamtal
 • Umgängesstöd
 • Kvalificerad kontaktperson (KKP), särskild kvalificerad kontaktperson (SKKP)
 • Ungdomsbehandlare/-coach

 

Familjebehandling

Vår familjebehandling utgår från att familjen är ett system eller ett nätverk, där individernas önskemål, behov och förväntningar samspelar och påverkar varandra. Om detta samspel blir destruktivt ibland utifrån att en individ i systemet börjar avvika behöver man hjälp utifrån. Påfrestningen i familjen kan bestå av olika problemområden som ofta är:

 • Kommunikation och samspel
 • Konflikthantering och gränssättning
 • Att stärka relationer i familjen
 • Rutiner och struktur
 • Beroende och missbruk
 • Psykisk ohälsa
 • Skolfrånvaro/ hemmasittande
 • Våld
 • Kriminalitet
 • Att hantera krissituationer eller en påfrestande livssituation

Nätverket är utgångspunkten i arbetet och vi börjar alltid med att kartlägga genom att lyssna in och arbeta med individerna i familjen. Detta gäller inte minst då en ungdom av olika orsaker lägger sig till med en destruktiv livsföring. Då behöver ungdomen i fråga oftast en typ av hjälp medan övriga familjemedlemmar kan behöva stöd i hur man förhåller sig till och på bästa sätt hjälper sin ungdom.

 

 

Kontakt

Karolina Lindström